MR en OR

MR

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR van PCBS De Hoeksteen draagt bij aan het goed functioneren van de school door overleg met en de vertegenwoordiging van het personeel en de ouders. Het heeft als doel de belangen van kinderen, ouders, verzorgers en personeel op betrokken en kundige wijze te behartigen.

Het heeft de intentie om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn en denkt op constructieve wijze mee met de directie bij beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Dit om te kunnen komen tot een zorgvuldige en weloverwogen advisering dan wel instemming. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het bespreken van de schoolbegroting, de formatie, de vakantieregeling, het schooljaarverslag, de ouderbijdrage en de schoolgids.

De MR  stelt een goed contact met de ouders erg op prijs en staat open voor voorstellen die de school ten goede komen.

Organisatie
Er wordt ongeveer vijf keer per jaar vergaderd. De vergaderingen zijn in principe openbaar en dus toegankelijk voor de ouders/verzorgers en het personeel van de PCBS De Hoeksteen, tenzij de MR om bepaalde redenen besluit de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten te verklaren. De agenda wordt twee weken van te voren via het ouderportaal naar alle ouders/verzorgers verstuurd. De notulen kunt u opvragen bij de secretaris. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen worden vertegenwoordigd door twee leden.

Oudergeleding

 • Jenneke te Velde (secretaris)
 • Rebecca Kodden

Personeelsgeleding

 • Annet Krikken
 • Gea Slomp

Contact: mrhoeksteennieuweroord@pricoh.nl

De ouderraad (OR)

De OR is de schakel tussen de ouders/verzorgers en de school. Zo organiseert de OR verschillende activiteiten op school of ondersteunt de leerkrachten hierbij.
Het doel van de OR is het stimuleren en ondernemen van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat en een optimaal functioneren van de school, in samenwerking met andere ouders.

Activiteiten (OR)

 • Financiële ondersteuning van projecten/feesten
 • Organiseren van geldinzamelingsacties voor de school
 • Organisatie van het Sinterklaasfeest
 • Ondersteuning bij de kerst- en paasmaaltijd
 • Ondersteuning tijdens schoolreisjes en excursies

Organisatie
De oudercommissie vergadert gemiddeld één keer per maand, met uitzondering van de vakanties. Op iedere vergadering is een teamlid aanwezig. De ouderraad bestaat uit minimaal 7 leden, aangevuld met minimaal één personeelslid. De organisatie staat verder in het huishoudelijk regelement beschreven dat kan worden opgevraagd bij de secretaris.

 • Voorzitter: Janneke Schonewille
 • Secretaresse: Jessica Mol
 • Penningmeester: Alinda Middelveld
 • Oudergeleding: Dinja Annen
 • Personeelsgeleding: Josien Bouma, Annemarie Duinkerken

Contact: orhoeksteennieuweroord@pricoh.nl

About us